ساختار كلي حسابها - شركتهاي بازرگان
 

حسابهاي ترازنامه

حسابهاي سود و زيان

 

دارائيهاي جاري دارائيهاي غير جاري بدهيهاي جاري بدهيهاي غير جاري حقوق صاحبان سرمايه فروش و درآمدها خريد و هزينه ها عملكرد حسابهاي آماري
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11

موجودي نزد صندوق

دارائيهاي ثابت مشهود پيش دريافتها حسابها و اسناد پرداختني بلند مدت سرمايه ثبت شده فروش كالا خريد كالا بهاي تمام شده فروش كالا اسناد تضميني ديگران نزد ما
12 موجودي نزد تنخواه گردانها استهلاك انباشته دارائيهاي ثابت   درآمدهاي انتقالي به سنوات آتي صرف سهام برگشت از فروش و تخفيفات برگشت از خريد و تخفيفات   اسناد تضميني ما نزد ديگران
13 موجودي نزد بانكها دارائيهاي در جريان تكميل     سرمايه اهدايي       كالاهاي اماني ديگران نزد ما
14   پيش پرداختهاي سرمايه اي     اندوخته ها       كالاهاي اماني ما نزد ديگران
15   دارائيهاي ثابت در راه     سود و زيان انباشته        
16         علي الحساب افزايش سرمايه        
21 سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت سرمايه گذاريهاي بلند مدت ذخيره ماليات عملكرد ذخيره ماليات پايان خدمت كاركنان     هزينه هاي اداري و عمومي    
22   دارائيهاي نامشهود   ساير ذخاير     هزينه هاي توزيع و فروش    
23   استهلاك انباشته دارائيهاي نا مشهود              
31 اسناد دريافتني   اسناد پرداختني       هزينه هاي مالي    
32 بدهكاران تجاري مخارج انتقالي به دوره هاي جاري بستانكاران تجاري            
33 حساب كاركنان مطالبات و اسناد دريافتني بلند مدت                
34 ساير حسابهاي دريافتني   ساير حسابهاي پرداختني              
35 سپرده هاي ما نزد ديگران   سپرده هاي ما نزد ديگران              
36     سود سهام پيشنهادي و پرداختني              
41 موجودي كالا   تسهيلات مالي دريافتي              
42 كالاي در راه   جاري شركاء              
51 پيش پرداختها                  
...                    
99             ساير درآمدها ساير هزينه ها سود و زيان سال جاري طرف حسابهاي انتظامي

                                                                                                   1 

 
  فهرست حسابها - داراييهاي جاري

كد حساب عنوان حساب حساب تفضيلي

شماره حساب جزء

 

معين كل
  111 موجودي نزد صندوق بر حسب نام صندوقدار  
11   موجودي ريالي نزد صندوق  
12   موجودي ارزي نزد صندوق  
13   موجودي مسكوكات نزد صندوق  
14   موجودي چكهاي بانكي نزد صندوق  
15   موجودي تمبر و سفته نزد صندوق  
  112 موجودي نزد تنخواه گردانها بر حسب نام تنخواه دار  
11   تنخواه گردان حسابداري  
12   تنخواه گردان تداركات  
  113 موجودي نزد بانكها        بر حسب بانك شعبه و شماره حساب  
11   موجودي ريالي نزد بانكها  
12   موجودي ارزي نزد بانكها  
13   اسناد در جريان وصول نزد بانكها  
     وجوه در راه  

     2

  فهرست حسابها - داراييهاي جاري

كد حساب عنوان حساب حساب تفضيلي

شماره حساب جزء

 

معين كل
  134 ساير حسابهاي دريافتني    
11   سود دريافتني سپرده نزد بانكها و موسسات مالي و اعتباري بر حسب نام بانك شعبه شماره سپرده  
12   اسناد دريافتني واخواست شده بر حسب نام بدهكار  
13   وامهاي پرداختي به اشخاص بر حسب نام دريافت كننده وام  
14   سود دريافتني اوراق مشاركت بر حسب نوع اوراق مشاركت  
15   سود دريافتني اوراق سهام بر حسب نام شركت  
49   ساير بدهكاران بر حسب نام بدهكار  
99   ذخيره مطالبات مشكوك الوصول - ساير بدهكاران بر حسب نام بدهكار  
  135 سپرده هاي ما نزد ديگران    
11        
12   سپرده شركت در مناقصه و مزايده بر حسب نام گيرنده سپرده  
13   سپرده نقدي ضمانتنامه بانكي بر حسب نام گيرنده سپرده  
14   سپرده نقدي ثبت سفارش بر حسب شماره اعتبار اسنادي  
99   سپرده وديعه اجاره محل بر حسب نام محل مورد اجاره  
    ساير سپرده ها بر حسب نام گيرنده سپرده  
  141 موجودي كالا    
11   موجودي كالاي تجاري    
12   موجودي ملزومات و نوشت افزار اداري    
13   موجودي لوازم يدكي وسايط نقليه    
49   ساير موجودي ها بر حسب محل نگهداري موجودي   
99   ذخيره كاهش ارزش موجودي كالاي تجاري بر حسب نوع و محل نگهداري موجودي  

     3

  فهرست حسابها - داراييهاي جاري

كد حساب عنوان حساب حساب تفضيلي

شماره حساب جزء

 

معين كل
    كالاي در راه    
  142 بر حسب نوع كالا بر حسب شماره اعتبار اسنادي  
11        
         
  151 پيش پرداختها    
         
11   پيش پرداخت خريد كالاي تجاري بر حسب نام فروشنده كالا  
12   پيش پرداخت حمل كالا برحسب نام حمل كننده كالا  
21   پيش پرداخت هزينه بيمه دارائيها بر حسب نام بيمه گر  
22   پيش پرداخت اجاره محل بر حسب نام ، نوع و محل مورد اجاره  
31   پيش پرداخت ماليات عملكرد بر حسب سال مالياتي  
99   ساير پيش پرداختها بر حسب نام دريافت كننده وجه  

      4

  فهرست حسابها - داراييهاي غيرجاري

كد حساب عنوان حساب حساب تفضيلي

شماره حساب جزء

 

معين كل
  211 دارائيهاي ثابت مشهود  بر حسب نوع و محل دارايي  
11   زمين  
12   ساختمان  
13   تاسيسات  
14   وسائط نقليه  
15   اثاثيه و منصوبات  
16   ابزار آلات  
  212 استهلاك انباشته داراييهاي ثابت مشهود بر حسب نوع و محل دارايي  
12   استهلاك انباشته ساختمان  
13   استهلاك انباشته تاسيسات  
14   استهلاك انباشته وسائط نقليه  
15   استهلاك انباشته اثاثيه و منصوبات  
16   استهلاك انباشته ابزار آلات  
  213 داراييهاي در جريان تكميل بر حسب نوع و محل دارايي  
11   ساختمان در جريان تكميل  
12   تاسيسات در جريان تكميل  
  214 پيش پرداختهاي سرمايه اي بر حسب نام فروشنده  
11   پيش پرداخت خريد زمين  
12   پيش پرداخت خريد ساختمان  
13   پيش پرداخت خريد تاسيسات  
14   پيش پرداخت خريد وسائط نقليه  
15   پيش پرداخت خريد اثاثيه و منصوبات  

         5

 فهرست حسابها - داراييهاي غيرجاري

كد حساب عنوان حساب حساب تفضيلي

شماره حساب جزء

 

معين كل
  215 دارائيهاي ثابت مشهود در راه    
11   وسائط نقليه    
12   اثاثيه

بر حسب نام فروشنده

 
  221 سرمايه گذاريهاي بلند مدت    
11   سرمايه گذاري در سهام شركتهاي تابعه    
12   سرمايه گذاري در سهام شركتهاي وابسته    
13   سرمايه گذاري در سهام سايرشركتها  بر حسب نام شركت سرمايه پذير  
21   سپرده هاي بلند مدت بانكي بر حسب نام بانك ، شعبه شماره سپرده  
22   سپرده هاي بلند مدت نزد صندوق ها و موسسات مالي و اعتباري بر حسب نام موسسه مالي و شماره سپرده  
23   مشاركت مخصوص بر حسب هر فقره مشاركت  
24   سرمايه گذاري بلند مدت در اوراق مشاركت بر حسب نوع اوراق مشاركت  
49   ساير سرمايه گذاري هاي بلند مدت بر حسب هر فقره سرمايه گذاري  
97  

ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام شركتهاي تابعه

 

بر حسب نام شركت سرمايه پذير  
98   ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام شركتهاي وابسته  
99   ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام سايرشركتها  

        6

 فهرست حسابها - داراييهاي غيرجاري

كد حساب عنوان حساب حساب تفضيلي

شماره حساب جزء

 

معين كل
  222 دارائيهاي نامشهود    
11   سرقفلي بر حسب نوع و محل دارايي  
12   حق الامتيازها بر حسب نوع  حق الامتياز   
13   ودايع ( آب ، برق، گاز ، تلفن ، موبايل ) بر حسب نوع و محل دارايي  
14   نرم افزارهاي رايانه اي بر حسب موضوع نرم افزار  
15   علائم تجاري بر حسب نوع علائم  
  223 استهلاك انباشته دارائيهاي نامشهود به شرح فوق  
11   استهلاك انباشته سرقفلي  
12   استهلاك انباشته حق الامتيازها  
14   استهلاك انباشته نرم افزارهاي رايانه اي  
15   استهلاك انباشته علائم تجاري  
  232 مخارج انتقالي به دوره هاي آتي بر حسب نوع و سال ايجاد هزينه  
11   هزينه هاي تاسيس  
12   هزينه هاي قبل از بهره برداري  
15   هزينه سود تضمين شده وامهاي بلند مدت دريافتي بر حسب نوع و سال ايجاد هزينه  
11   مطالبات بلند مدت بر حسب هر فقره قرارداد  
12   اسناد دريافتني بلند مدت بر حسب نام بدهكار  
  311 پيش دريافتها بر حسب نام خريدار  
11   پيش دريافت فروش كالا - نوع كالا  
12   پيش دريافت فروش كالا - نوع كالا  

       7

 فهرست حسابها - داراييهاي غيرجاري

كد حساب عنوان حساب حساب تفضيلي

شماره حساب جزء

 

معين كل
  321 ذخيره ماليات عملكرد    
    ذخيره ماليات عملكرد براي هر سال يك حساب تفضيلي ايجاد مي گردد .  
  322 ساير ذخائر    
11   ذخيره حسابرسي بر حسب سال مالي مورد حسابرسي  
12   ذخيره هزينه هاي تعلق گرفته پرداخت نشده بر حسب نوع هزينه  
13   ذخيره مرخصي كاركنان بر حسب نام يا گروه هاي عمده كاركنان  
  551 اسناد پرداختني    
11   اسناد پرداختني تجاري - ريالي بر حسب نام ذينفع  
12   اسناد پرداختني تجاري - ارزي  
13   ساير اسناد پرداختني  
  332 بستانكاران تجاري    
11   بستانكاران تجاري - ريالي    
  332      
11   بستانكاران تجاري -ارزي بر حسب نام فروشندگان كالا  
12   ساير حسابهاي پرداختني  
  334      
11   حقوق پرداختني كاركنان بر حسب ماه مربوطه  
12   پس انداز كاركنان بر حسب نام كاركنان  
21   وزارت امور اقتصادي و دارايي - مالياتهاي تكليفي بر حسب ماه ايجاد بده و حوزه مالياتي مربوطه  
22   سازمان تامين اجتماعي - حق بيمه كاركنان بر حسب ماه ايجاد بدهي و شعبه مربوطه                                بر حسب نام بانك ، شعبه و شماره حساب بانكي               
31   واريزي هاي بانكي نامشخص بر حسب ماه مربوطه  
32   بستانكاران موقت بر حسب ماه ايجاد بدهي  
99   ساير بستانكاران بر حسب نام شخص ذينفع  
  335 سپرده هاي ديگران نزد ما    
11   سپرده شركت در مناقصه و مزايده بر حسب نام سپرده گذار  
12   سپرده وديعه اجاره محل بر حسب نوع و محل مورد اجاره  
99   ساير سپرده ها بر حسب نام سپرده گذار  

         8

 فهرست حسابها - داراييهاي غيرجاري

كد حساب عنوان حساب حساب تفضيلي

شماره حساب جزء

 

معين كل      
11        
12        
  336 سود سهام پيشنهادي پرداختي    
11   سود سهام پيشنهادي بر حسب سال مالي مربوطه  
12   سود سهام پرداختني بر حسب نام سهامداران  
  341 تسهيلات مالي دريافتي    
11   تسهيلات مالي دريافت شده از بانكها بر حسب نوع وام نام بانك و شعبه و به تفكيك هر فقره قرارداد  
12   تسهيلات مالي دريافت شده از صندوق ها و موسسات مالي و اعتباري بر حسب نام صندوق /موسسه به تفكيك هر فقره قرارداد  
99   تسهيلات مالي دريافت شده از ساير اشخاص بر حسب نام پرداخت كننده وام و به تفكيك هر فقره قرارداد  
  342 جاري شركاء بر حسب نام شركاء  
11   شركاء موظف در شركت  
12   شركاء غير موظف در شركت  
  411 حسابها و اسناد پرداختني بلند مدت    
11   حصه بلند مدت تسهيلات مالي دريافتي بر حسب نام بانك و شعبه به تفكيك هر فقره تسهيلات  
12   اسناد پرداختني بلند مدت بر حسب نام ذينفع  
  412 درآمدهاي آتي به سنوات آتي    
11   درآمدهاي آتي به سنوات آتي بر حسب نوع درآمد  
  421 ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان    
11   ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان بر حسب نام هر يك از كاركنان ( در صورت زياد بودن تعداد كاركنان ، عنوان حساب تفضيلي بر حسب گروههاي عمده كاركنان خواهد بود . )  

            9

 فهرست حسابها - فروش و درآمدها

كد حساب عنوان حساب حساب تفضيلي

شماره حساب جزء

 

معين كل
  611 فروش كالا    
11   فروش كالا - نوع كالا    
12   فروش كالا - نوع كالا    
13   فروش كالا - نوع كالا بر حسب نام خريدار  
  612 برگشت از فروش و تخفيفات    
11   برگشت از فروش كالا - نوع كالا بر حسب نام خريدار  
12   برگشت از فروش كالا - نوع كالا  
51   تخفيفات فروش كالا - نوع كالا  
52   تخفيفات فروش كالا - نوع كالا  
  699 ساير درآمدها    
11   سود سپرده هاي بانكي بر حسب نوع سپرده  
12   سود حاصل از فروش داراييها بر حسب نوع دارايي  
13   سود سهام بر حسب نام شركت سرمايه پذير  
14   سود حاصل از فروش سهام بر حسب نوع اوراق مشاركت  
15   سود اوراق مشاركت بر حسب موضوع تسعير ارز  
16   سود حاصل از فروش اوراق مشاركت    
17   سود حاصل از تسعير ارز    
         
  711 خريد كالا    
11   خريد كالا - نوع كالا    
12   خريد كالا - نوع كالا    
13   خريد كالا - نوع كالا بر حسب نام فروشنده  
  712 برگشت از خريد و تخفيفات    
11   برگشت از خريد كالا - نوع مواد    
12   برگشت از خريد كالا - نوع مواد    
13   برگشت از خريد كالا - نوع مواد    
51  

برگشت از خريد كالا - نوع مواد

 

بر حسب نام فروشنده  
52   برگشت از خريد كالا - نوع مواد    
53   برگشت از خريد كالا - نوع مواد    

              10

  فهرست حسابها - خريد و هزينه ها

كد حساب عنوان حساب حساب تفضيلي

شماره حساب جزء

 

معين كل
  721 هزينه هاي اداري و عمومي    
11   حقوق و مزاياي كاركنان بر حسب عوامل هزينه  
12   حق بيمه سهم كارفرما    
13   كمكهاي غير نقدي به كاركنان    
14   مزاياي پايان خدمت كاركنان    
15   عيدي و پاداش كاركنان    
16   بهداشت و درمان كاركنان    
17   بيمه عمر درمان و حوادث كاركنان بر حسب نوع دارايي  
18   سفر و ماموريت كاركنان    
19   اياب و ذهاب كاركنان    
         
21   كمك هزينه نقدي غذاي كاركنان بر حسب نوع دارايي   
31   تعمير و نگهداري داراييها بر حسب نوع دارايي   
32   استهلاك داراييها به تفكيك انواع هزينه  
33   بيمه داراييها    
34   سوخت وسائط نقليه به تفكيك انواع هزينه  
41   آب و برق و گاز    
42   پست و تلفن و فاكس    
43   ملزومات و نوشت افزار مصرفي    
44   چاپ و فتوكپي و مطبوعات و نشريات    
45   آبدارخانه و پذيرايي بر حسب نام كاركنان  
46   اجاره دارايي مورد اجاره  
47   هدايا نام گيرنده هديه  
48   آگهي موضوع آگهي  
49   عوارض نوع عوارض  
51   شارژ ماهيانه محل كار    
52   كرايه حمل    
53   مطالبات مشكوك الوصول نام بدهكار  
54   حسابرسي نام حسابرس  
55   كارشناسي موضوع كارشناسي  
56   جرائم نوع جرائم  
57   حق عضويت نوع عضويت  
58   هزينه هاي تاسيس    
59   هزينه هاي كاهش ارزش دارائيها نوع دارايي  
61   هزينه هاي قبل از بهره برداري    
62   حق الوكاله بر حسب نام وكيل  
63   حق المشاوره بر حسب نام مشاور  
99   ساير هزينه ها    

         11

  فهرست حسابها - خريد و هزينه ها

كد حساب عنوان حساب حساب تفضيلي شماره حساب جزء
معين كل
  722 هزينه هاي توزيع و فروش    
11   حقوق و مزاياي كاركنان بر حسب عوامل هزينه  
12   حق بيمه سهم كارفرما    
13   كمكهاي غير نقدي به كاركنان بر حسب مراكز هزينه  
14   مزاياي پايان خدمت كاركنان    
15   عيدي و پاداش كاركنان    
16   بهداشت و درمان كاركنان    
17   بيمه عمر درمان و حوادث كاركنان    
18   سفر و ماموريت كاركنان    
19   اياب و ذهاب كاركنان    
21   كمك هزينه نقدي غذاي كاركنان    
31   تعمير و نگهداري دارايي ها    
32   استهلاك داراييها نام كاركنان  
33   بيمه داراييها    
34   سوخت وسائط نقليه بر حسب موضوع هزينه  
41   آب و برق و گاز    
42   پست و تلفن و فاكس بر حسب نوع دارايي  
43   ملزومات و نوشت افزار مصرفي بر حسب نوع دارايي  
44   چاپ و فتوكپي و مطبوعات و نشريات بر حسب نوع دارايي  
45   آبدارخانه و پذيرايي    
46   اجاره به تفكيك انواع هزينه  
47   هدايا و نمونه ها به تفكيك انواع هزينه  
48   آگهي و تبليغات    
49   عوارض    
51   شارژ ماهيانه محل كار    
52   كرايه حمل دارايي مورد اجاره  
53   حق الزحمه خدمات قراردادي نام گيرنده هديه  
    ساير هزينه ها موضوع آگهي  

       12

  فهرست حسابها - خريد و هزينه ها

كد حساب عنوان حساب حساب تفضيلي

شماره حساب جزء

 

معين كل
  731 هزينه هاي مالي    
11   هزينه سود تامين شده و كارمزد وامهاي بانكي    
12   جريمه دير كرد تسهيلات بانكي    
13   هزينه سفته هاي تضميني وامها  بر حسب هر فقره قرارداد تسهيلات  
  799 ساير هزينه ها    
11   زيان ناشي از كاهش ارزش موجوديها بر حسب نوع موجودي  
12   زيان حاصل از تسعير ارز بر حسب موضوع تسعير  
13   زيان حاصل از فروش سهام بر حسب نام شركت سرمايه پذير  

         13

 فهرست حسابها - عملكرد

كد حساب عنوان حساب حساب تفضيلي

شماره حساب جزء

 

معين كل
  811 بهاي تمام شده فروش كالا  در صورت امكان بر حسب نام خريدار  
11   بهاي تمام شده فروش كالا- نوع كالا  
12   بهاي تمام شده فروش كالا- نوع كالا  
13   بهاي تمام شده فروش كالا- نوع كالا  

          14

  فهرست حسابها - حسابهاي آماري

كد حساب عنوان حساب حساب تفضيلي

شماره حساب جزء

 

معين كل
  911 اسناد تضميني ديگران نزد ما    
11   اسناد تضميني فروشندگان كالا بر حسب نام فروشندگان كالا  
12   اسناد تضميني وام كاركنان     بر حسب نام كاركنان  
13   اسناد تضميني صندوق و تنخواه گردانها  
  912 اسناد تضميني ما نزد ديگران    
11   اسناد تضميني نزد مشتريان بر حسب نام خريداران  
12   اسناد تضميني تسهيلات مالي دريافتي بر حسب نام وام دهندگان  
  913 كالاهاي اماني ديگران  نزد ما    
11   كالاهاي اماني ديگران نزد ما بر حسب نام فرستنده كالاي اماني  
  914 كالاي اماني ما نزد ديگران    
11   كالاي اماني ما نزد ديگران بر حسب نام گيرنده كالاي اماني  
  999 طرف حسابهاي انتظامي     اسناد تضميني فروشندگان كالا

 اسناد تضميني وام كاركنان 

 اسناد تضميني صندوق و تنخواه گردانها

 
11   طرف حسابهاي اسناد تضميني ديگران نزد ما  
12   طرف حسابهاي اسناد تضميني ما نزد ديگران  
13   طرف حسابهاي كالاهاي اماني ديگران نزد ما

                اسناد تضميني نزد          

 مشتريان اسناد تضميني تسهيلات مالي دريافتي

 
14   طرف حسابهاي كالاهاي اماني ما نزد ديگران  

         15

 
 

صفحه اول    ::     درباره ما    ::     محصولات    ::     خدمات    ::     نمایندگی ها    ::     پشتیبانی    ::     آموزش    ::     تحقیقات    ::     قوانین    ::     تماس با ما  ::    ::  بازگشت به صفحه قبل

دفتر مرکزی: تهران، خيابان بهار شمالی، بالاتر از کوچه مانی، پلاک 318- واحد 5    تلفن سازمان فروش : 6 - 88349844 021  تلفن سازمان پشتیبانی : 88344522 021 و 88306952 021

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت توسعه سیستمهای کاربردی و حسابداری ملک می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است